MD5: 0b0e450799f88f7549e9aec3832e4b43
Link: http://aachan.sageru.org/browse.pl?md5=0b0e450799f88f7549e9aec3832e4b43
Tags: giko

 ∧ミ∧
 ミ,,゚Д゚彡
  ミ っ っ
  ミ ミ
  ミ ミ
  ミ ミ
  ミ ミ
  ミ ミ
  ミ ミ
  ミ ミ
  ミ ミ
  ミ ミ
  ミ ミ
  ミ ミ
  ミ ミ
  ミ ミ
  ミ ミ
 ~ミ ミ
  ∪∪